TTIB รับเกียรติบัตร ‘องค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode’ จากอบก.

3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

TTIB รับเกียรติบัตร ‘องค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อ CoolMode’ จากอบก.

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณสถิติ วงศ์ฝั้น เข้ารับประกาศนียบัตร “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จาก คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ 33 องค์กรที่ตอบสนองนโยบายลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าฉลาก CoolMode เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่นำเสื้อผ้า CoolMode ไปใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เสื้อ CoolMode TTIB องค์กรลดโลกร้อน อบก. รับเกียรติบัตร

          กิจกรรมครั้งนี้นอกเหนือจากการมอบเกียรติบัตรแล้ว ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ ชมรมห้องสมุดสีเขียว เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดงานสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” ขึ้นเพื่อขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emission ของประเทศไทย โดยมีหัวข้อสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางและผลักดันเรื่องการบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การเตรียมความพร้อม...สู่ Net Zero … โอกาสและความท้าทาย (บรรยายพิเศษโดยผู้อำนวยการ TGO), คาร์บอนฟุตพริ้นท์..เครื่องมือสู่ Net Zero (บรรยายโดยรองผู้อำนวยการ TGO คุณรองเพชร บุญช่วยดี) และ มุ่งสู่ Net Zero ด้วย Zero Carbon Application และ Net Zero Man Application (บรรยายโดยผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ อบก. คุณธาดา วรุณโชติกุล)

เสื้อ CoolMode TTIB องค์กรลดโลกร้อน อบก. รับเกียรติบัตร


เสื้อ CoolMode TTIB องค์กรลดโลกร้อน อบก. รับเกียรติบัตร


          ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และทางบริษัทฯ มีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมมีการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของ Toyota Tsusho Group เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมถึงการตอบสนองนโยบายของประเทศไทยและทั่วโลกที่เร่งให้ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ จึงได้ริเริ่มการผลักดันภายในองค์กรที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดการใช้กระดาษและการใช้ซ้ำ การลดใช้ไฟฟ้า การแยกขยะ รวมไปถึงการจัดทำเสื้อพนักงาน ฉลาก CoolMode เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ที่ได้สอดคล้องกับโครงการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าโครงการเหล่านี้จะขยายผลไปสู่โครงการอื่น ๆ ในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไปเสื้อ CoolMode TTIB องค์กรลดโลกร้อน อบก. รับเกียรติบัตร


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart