ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions) 

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการ www.ttib.co.th (เว็บไซต์) โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านที่เข้าใช้ เข้าถึง ได้รับเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใด ๆ ฉะนั้นโปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้การที่ท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราที่จะจัดเก็บข้อมูล นำมาใช้ ตลอดจนเปิดเผยให้บุคคลอื่นตามที่ระบุในนโยบายดังนี้
1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
- บริษัทอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ซึ่งถือว่าท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงใหม่นี้


2.ขั้นตอนการทำงานผ่านเว็บไซต์
- เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ให้บริการด้านการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อเสนอขายต่อลูกค้า โดยบริษัทมีการทำงานร่วมกับ บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และ/หรือตัวกลางประกันภัยอื่น ๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” หรือ “ผู้รับประกันภัยรายใดรายหนึ่ง”) ซึ่งจัดหา และรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ราคา ความคุ้มครอง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้รับประกันภัยเพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบ
- บริษัทไม่อาจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากผู้รับประกันภัยทุกรายที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากผู้รับประกันภัยอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถรวมข้อมูลผู้รับประกันภัยเหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบของบริษัทได้
- หลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวกับการค้นหาผลิตภัณฑ์ ราคา ความคุ้มครอง และข้อมูลต่าง ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เว็บไซต์จะแสดงการเปรียบเทียบรายชื่อผู้รับประกันภัยที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว็บไซต์จะแสดงปุ่มเพื่อให้คลิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงไว้ หากท่านคลิกปุ่ม “สนใจทำประกัน” หรือ "ส่ง" ท่านจะเข้าสู่กระบวนการ การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
- บริษัทอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านด้วยเหตุผล เช่น ความผิดพลาดจากกลไก ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การละเลยหรือล้มเหลวของผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือผู้รับประกันภัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท ท่านรับทราบว่าตามขอบเขตของกฎหมาย บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
- ข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านให้เราอาจถูกเก็บไว้หลังการชำระเงิน เฉพาะในเหตุการณ์ที่บริษัทจะคืนเงินให้ผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินในขั้นต้นให้ท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อไปแล้ว


3.การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุค​คลที่สาม
- เว็บไซต์อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเนื้อหาในเว็บไชต์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการดูแลของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น เมื่อท่านเข้าสู่ลิงก์ดังกล่าวท่านจะออกจากลิงก์ของบริษัทไป บริษัทไม่รับรองต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์บุคคลที่สาม
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อท่านเลิกหรือหยุดใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท และได้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นแล้ว ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (ถ้ามี) ของเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริษัท


4.สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
- ท่านจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทต่อเมื่อมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเพื่อใช้ในส่วนบุคคลและในเชิงพาณิชย์ ด้วยความสุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย
- หากท่านยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้แก่บริษัท ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- ท่านจะต้องงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ ก่อคลื่นสัญญาณรบกวน ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดที่ทำให้มาตราการใด ๆ ที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย
- จะไม่ใช้ซอฟแวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัท หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์บริษัท


5.ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
- การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทนั่นหมายความว่า ท่านยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทจะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

6.ลิขสิทธ์
- บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมด ตลอดจนรูปภาพทั้งหมดของบริษัท ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายทางการค้า ภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวาง ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นของบริษัท ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
- ไม่มีส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ถ่ายทอด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ได้รับใบอนุญาต, โอน, ขายหรือกระทำการใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท


7.กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายไทย หากเกิดข้อพิพาทขึ้น บริษัทและคู่กรณีทุกฝ่ายต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น


8.ข้อยกเว้น และการจำกัดความรับผิดชอบ
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเหตุการณ์อันสืบเนื่อง หรือความเสียหายเฉพาะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ หรือ จากการหยุดชะงักในด้านปฏิบัติการ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้


9.การจำกัดความรับผิดชอบ
- บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมข้อมูลที่มีบนเว็บไซต์ แต่บริษัทไม่รับประกัน ความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ ของข้อมูลดังกล่าว รวมถึง ก) การเข้าถึงหรือการใช้งาน (หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งาน) เว็บไซต์ ข) การเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นใดของท่านโดยบุคคลภายนอก ค) การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย รวมถึงปัญหาเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อใด ๆ ท่านต้องใช้ความระมัดระวังด้วยตนเองในการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นใดของท่านปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นใดของท่าน



To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart