NIN-NIN HAI บุกปลูกป่า ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต

18 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI บุกปลูกป่า ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต

“ต้องใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้การพัฒนาสามารถต่อเนื่องและยืนยาวต่อไปได้
ถ้าเราไม่ระมัดระวังในการใช้ ทรัพยากรอาจจะหมดไปก่อน
เมื่อถึงวันนั้นเราจะไม่สามารถไปหาทรัพยากรที่ไหนได้อีก”
(สืบ นาคะเสถียร)

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อโลก ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รักษาสมดุลของโลกใบนี้เอาไว้ หากป่าถูกทำลายลงก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ป่า แหล่งน้ำ ดิน สภาพอากาศ และในที่สุดก็กระทบมายังมนุษย์และยิ่งเป็นการยากที่จะฟื้นฟู หรือทดแทนหากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายลงไป 
บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรขึ้น ภายใต้ “โครงการนินนินให้” หรือ “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565” โครงการที่เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทฯ และพนักงานให้มีส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านเพื่อให้ส่งผลต่อการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม โดยเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ นำโดยคุณโชเฮอิ โคอิเดะ (President) คุณโตชิโนริ ฮายาชิ (President) คุณวันชัย บูรณศิริ (Vice President) และพนักงานได้เดินทางเข้าศึกษาเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรม ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


วนอุทยานเขานางพันธุรัต 
ในโอกาสที่ผู้บริหาร และพนักงานได้เดินทางมาที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วนอุทยานฯ ครั้งนี้ด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทแม่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างจริงจัง เกี่ยวกับ Carbon Neutrality หรือนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการลดและชดเชยการปล่อยคาร์บอน ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วโลกกำลังตื่นตัวโดยการวางแผนและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ไปกับกิจกรรม NININHAI ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างกรุงเทพสีเขียว กับกทม. เมื่อ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และดำเนินการต่อเนื่องมาถึงกิจกรรมร่วมกับวนอุทยานฯ ครั้งนี้ จุดเริ่มต้นที่องค์กรและพนักงานสามารถมีส่วนร่วมได้ทันที เช่น การปลูกป่า และสนับสนุนการดูแลป่ากับทางวนอุทยาน โดยมีการบริจาคอุปกรณ์ทำสวนเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ เสียม กรรไกรตัดหญ้า จอบขุด พลั่ว ช้อนปลูก และส้อมพรวนดิน ถังน้ำดื่ม รวมไปถึงกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอันดีของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีคุณเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต และเจ้าหน้าที่ประจำวนอุทยานต้อนรับ นอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของแก่วนอุทยานฯ แล้ว คณะฯ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางวนอุทยานฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และนำทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ได้แก่
1. ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการวนอุทยานเขานางพันธุรัต
2. ยิงเมล็ดพันธุ์ (Seed Bomb)
3. เดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางระยะสั้น 150 เมตร
วนอุทยานเขานางพันธุรัต

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

วนอุทยานเขานางพันธุรัต
สำหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แห่งนี้ เป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและที่พึ่งพิงแก่สัตว์ป่าอย่างแท้จริง เพราะเดิมทีมีการสัมปทานขุดเจาะเหมืองเนืองจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาหินปูนจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสและตรัสให้มีการยกเลิกทำสัมปทานและฟื้นฟูพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรที่มีคุณค่า มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ-วรรณคดีของคนในท้องถิ่น นี้เอาไว้ จึงได้หยุดการสัมปทานและฟื้นฟูจนเป็นวนอุทยานเขานางพันธุรัตในปัจจุบัน

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

จากที่คณะฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่ภาคประชาชน มีการให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว อาทิ การจัดให้มีการยิงเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต้นไม้ใหม่ ๆ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมประจำปี อาทิ Bird Walk @KhaoNangPhanthurat เพื่อศึกษาธรรมชาติ และพันธุ์นกบริเวณเขานางพันธุรัต ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม 


วนอุทยานเขานางพันธุรัต

โดยผู้ที่อยากไปร่วมกิจกรรม หรือเยือนวนอุทยานเขานางพันธุรัต สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page: วนอุทยานเขานางพันธุรัต และโครงการฯเขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ติดตาม “โครงการนินนินให้” กับ TT Insurance Broker ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้ ที่ Facebook page: TT Insurance Broker
Line official: @TTIB 
Website: http://www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart