สัมมนาความรู้ประกันวินาศภัย สำหรับผู้ประกอบการภาคตะวันออก

19 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

สัมมนาความรู้ประกันวินาศภัย สำหรับผู้ประกอบการภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ "Risk Management in Workplace: รู้จักและรับมือกับความเสี่ยงในสถานประกอบการ”

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาความรู้ประกันวินาศภัย สำหรับผู้ประกอบการภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ "Risk Management in Workplace: รู้จักและรับมือกับความเสี่ยงในสถานประกอบการ" ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานโตโยต้าทูโช สาขาจังหวัดระยอง 
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านความเสี่ยงภัย การรับมือในสถานประกอบการ รวมไปถึงความรู้ด้านประกันวินาศภัยในฐานะผู้เอาประกันให้กับผู้ร่วมฟังสัมมนาจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก

        สำหรับการร่วมสัมนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์โซนตะวันออกกว่า 40 ราย การสัมมนาเป็นการอบรมเต็มวันที่มีทั้งการให้ความรู้เชิงทฤษฎี การลงมือปฏิบัติจริง ทดสอบ และรับประกาศนียบัตรประกอบการเข้าสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์และการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ส่วนบุคคล และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่าน 3 หัวข้อบรรยาย ดังนี้

การสัมมนาช่วงที่ 1 การฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) โดย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความร่วมมือของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางคณะวิทยากรได้มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ชีพและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการ CPR หรือ Cardiopulmonary resuscitation และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า หลักสากลในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้น หยุดหายใจ ให้สามารถกลับมาหายใจและมีการทำงานของการไหลเวียนโลหิตตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิให้กำกับภาคปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถปฏิบัติเสมือนสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องและรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงได้ ภายหลังการฝึกอบรม และสอบปฏิบัติจึงได้มอบประกาศนียบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วม และในโอกาสนี้ บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้สมทบทุนโครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปโดยมูลนิธิหัวใจแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความร่วมมือของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท


การสัมมนาช่วงที่ 2 Risk Management in Workplace: การบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ โดย บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณศรุตา มัธยมมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยตรง ให้การบรรยายเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงในสถานประกอบการ ที่ผู้ร่วมเข้าสัมมนามีโอกาสต้องรับมือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการบรรยายหลักมุ่งเน้นไปที่อัคคีภัย ภัยที่มีโอกาสและความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ถามตอบกันระหว่างการบรรยายระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ จากสถานการณ์จริงที่ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประสบและนำมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อการรับมือเหตุฉุกเฉินในอนาคตการสัมมนาช่วงที่ 3 ความรู้ด้านประกันวินาศภัยในฐานะผู้เอาประกันภัย โดย บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีผู้บรรยายคือ คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริษัทฯ ได้บรรยายถึงการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งต่อตัวบุคคล ธุรกิจ ทรัพย์สิน หรืออื่น ๆ ซึ่งองค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนการบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อองค์กร และเป็นผลเสียวงกว้างไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งประกันภัยก็สามารถเข้ามาตอบโจทย์และให้ความคุ้มครองได้ อาทิ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ในช่วงสุดท้ายนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศสบาย ๆ และได้รับความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีประกันภัยเฉพาะทางหลายผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ทราบว่ามีความคุ้มครองของประกันภัยมาก่อน


        นอกจากเรื่องประกันวินาศภัยในมุมของผู้ประกอบการในนามนิติบุคคลแล้ว ยังเสริมความเข้าใจเรื่องไมโครอินชัวรันส์ หรือ ประกันภัยรายย่อย ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงข้อดีของประกันภัยรายย่อย ที่มีความคุ้มครองเอื้อแก่ผู้เอาประกันมากกว่าประกันภัยแบบเดิม เงื่อนไขการทำประกันมีข้อจำกัดน้อยลง และมีเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ในทุกกลุ่ม เพื่อไปเผยแพร่ต่อยังพนักงานรายบุคคลองค์กรของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงประกันภัยได้อย่างทั่วถึง อาทิ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจประกันภัยมาในระยะหลายปีมานี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่


        ภายหลังการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แบ่งปันเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา ทั้ง 3 หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สัมมนาและและองค์กร และมีการถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งจากผลสำรวจความพึงพอใจในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุดในระดับพึงพอใจมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทาง บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะมีการพิจารณาการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับบริษัทคู่ค้า หรือภาคประชาชนทั่วไปในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณ
- มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความร่วมมือของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ฝ่ายอาคารสถานที่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาจังหวัดระยอง

จัดสัมมนาโดย
บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 44/1 ชั้น 15 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Facebook page: TT Insurance Broker 
Line official: @TTIB
Website: http://www.ttib.co.th 
Call: 02-115-9410แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart