"NIN-NIN HAI" ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

18 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

"NIN-NIN HAI" เดินทางไปให้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัด “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็น เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” ผ่าน “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 
โดยโครงการ ฯ นี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรทุกกลุ่ม รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่แม้มีข้อจำกัดทางกายภาพ แต่สามารถดำเนินชีวิตเหนือข้อจำกัดได้มากขึ้นหากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ที่มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพของผู้พิการทางการเห็น ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี” จึงได้ประสานงานและมีการดำเนินโครงการครั้งนี้ขึ้นแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริษัท กล่าวถึงโครงการฯ ครั้งนี้ว่า “ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นแม้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง แต่เขาสามารถเข้มแข็งขึ้นได้ ดำเนินชีวิตที่สะดวกมากขึ้นได้ หากได้รับการดูแลและการสนับสนุนที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ขอบคุณทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้เข้ามาดูแลตรงนี้และเอื้อให้หลายๆ ท่านที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต สามารถอ่านได้ ใช้อุปกรณ์เพื่อให้สามารถเดินได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ชีวิตของเขาก็จะปลอดภัยมากขึ้นด้วย บริษัทของเราอยากเป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้สนับสนุนให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ”
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
การสนับสนุนโครงการยึดจากความประสงค์ และจำเป็นของทางโรงเรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน ทางบริษัทฯ จึงได้จัดหาอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์ภายในสำหรับโครงการนี้ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากพนักงานในการร่วมสมทบสิ่งของ จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนสำหรับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ดังรายการต่อไปนี้
1. กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง
2. สันห่วงสำหรับเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 30 แพ็ค
3. ปากกาลูกลื่น จำนวน 250 ด้าม
4. แฟ้มซอง จำนวน 10 แพ็ค
5. แฟ้มเอกสาร จำนวน 10 แพ็ค
6. เทปกาวแบบใส จำนวน 5 แพ็ค
7. ถุงขยะดำ จำนวน 30 แพ็ค
8. กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ จำนวน 10 แพ็ค
9. ปฏิทินเก่าและสมุดโน้ต สำหรับประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่
1. แอลกอฮอล์ขนาด 1 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน
2. ชุดตรวจ Antigen test kit จำนวน 100 ชุด
3. กล่องยาและชุดปฐมพยาบาล จำนวน 3 กล่อง
4. น้ำดื่ม ตรา นินนินให้ จำนวน 20 แพ็ค
5. นมกล่องและน้ำผลไม้
6. ขนมขบเคี้ยวทั่วไป

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้กับทางมูลนิธิ ฯ และอย่าลืมติดตามโครงการ “นินนินให้” ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้
“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”
"ความเมตตา เป็นภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน และคนตาบอดสามารถมองเห็นได้"
-Mark Twain-
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart