รับฟรี! ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันภัยกลุ่ม 'ปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ' (ไมโครอินชัวรันส์)
โดย บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รับประกันภัยโดย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)ขออภัย สิทธิเต็มแล้วครับ
ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยตลอดปีใหม่นี้

เงื่อนไขการทำประกันภัย
• อายุ 15 – 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
• ให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 66 - 28 ม.ค. 67 (30 วัน)
• ผู้รับประโยชน์ : ทายาทโดยธรรม
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยอิงข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น เงื่อนไขการรับประกันภัยอื่นเป็นไปตามที่บมจ. กรุงเทพประกันภัยเป็นผู้กำหนด
• สงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ให้ข้อมูลสำหรับการออกกรมธรรม์อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น


ขั้นตอนการแจ้งเคลมอุบัติเหตุ
กรณีเกิดเคลมตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 66 (0.01 น.) เป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล ต้องสำรองจ่ายทุกกรณี และนำใบเสร็จตัวจริง + ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ส่งเบิกอีกครั้ง
- โทร. เข้าสายด่วนของ BKI เพื่อแจ้งเคลม โทร 02-285-8888 หรือ 1186 ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าเคลมอุบัติเหตุ “ไมโครอินชัวรันส์ ปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ 2567” 
- เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อแนะนำขั้นตอนตามลำดับ จากนั้นแจ้งสถานะกลับอีกครั้ง
- ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขการรับประกันภัยกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ที่ :
https://www.bangkokinsurance.com/download/Agreement_file/PANY24MI.pdf

*บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยทุกกรณี หากผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ*

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart