รับมือก่อการร้ายให้ไหว ผู้ประกอบการฯ ต้องมีประกันภัยแบบไหน?

16 ตุลาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

รับมือก่อการร้ายให้ไหว ผู้ประกอบการฯ ต้องมีประกันภัยแบบไหน?

          เพิ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินห้างดังใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เป็นที่สนใจของทั้งสื่อไทยและทั่วโลกช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทาง TT Insurance Broker ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้อีกครั้ง และในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเรื่องการรองรับความเสี่ยงภัย จึงขอร่วมถอดบทเรียนผ่านมุมมองประกันภัยเพื่อการรับมือเหตุการณ์ก่อการร้ายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานให้บริการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนร่วมกัน ตอบคำถามแก่ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงใหญ่ว่าต้องมีประกันภัยประเภทใดถึงจะครอบคลุมภัยได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ อย่างน้อยที่สุดเพื่อการชดเชยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเหตุการใช้ความรุนแรงเช่นนี้

          สำหรับเหตุการณ์กราดยิงในห้างฯ สยาม พารากอนนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดเผยว่าทางห้างได้ทำประกันภัยเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ 2 กรมธรรม์ด้วยกัน คือ 

1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จำนวนเงินเอาประกันภัย 16,373,000,000 บาท ระยะเวลาประกันภัยเริ่มวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสัดส่วนประกันภัยร่วม ประกอบด้วย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 70 %, บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 % และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 % 

2. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) จำนวนเงิน Limit of liability 100,000,000 บาท

สกู๊ปวันนี้จึงชวนเจาะลึกว่าประกันทั้ง 2 กรมธรรม์นี้มีความสำคัญอย่างไรและให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง 

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Industrial All Risk หรือ IAR คือ ประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ในบางบริษัทอาจเรียกประกันนี้ว่า ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด หรือ ประกันสรรพภัยก็ได้ ซึ่งเป็นประกันภัยที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน และความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจไม่หยุดชะงัก เสียความคล่องตัวเมื่อเกิดภัย รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคม กรณีที่ธุรกิจมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น และสวัสดิการของลูกจ้างที่ต้องดูแล

ความคุ้มครอง ประกัน IAR เป็นประกันคุ้มครองภัยทุกชนิด ที่มีจุดเด่นสามารถปรับแต่งความคุ้มครองให้เหมาะกับธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการได้ ซึ่งอาจประเมินทรัพย์สินและลักษณะทางธุรกิจก่อนเพื่อให้มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการประกันภัย เช่น กรณีที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจโรงงานอาจปรับเพิ่มประกันภัยสำหรับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์มากขึ้นได้ หรือการปรับเพิ่มความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หากเป็นธุรกิจที่มีบุคคลภายนอก หรือลูกค้าเข้า-ออก หรือเกี่ยวข้องกับการรับบริการจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถซื้อความคุ้มครองอื่นเพิ่มประกอบได้ ตัวอย่างความคุ้มครองหลักในประกันภัยความเสี่ยงภัย IAR คือ

1. การประกันอัคคีภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด
2. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า 
3. ภัยพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. การโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
5. ภัยจากความเสียหายเนื่องจากแตกร้าวของกระจก 
6. อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอก (และมิได้ระบุในข้อยกเว้น)

เหมาะกับธุรกิจใด เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าสิ่งปลูกสร้างรวมทรัพย์สิน 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกิจที่มีทุนสูง อาทิ ธุรกิจโรงงาน, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์, นิติบุคคลคอนโด, ร้านค้า ฯลฯ (*เป็นประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน ดังนั้นจึงไม่ได้คุ้มครองด้านชีวิตและอนามัย)


ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด อันเกิดจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง ในขณะปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยนั้น และต้องมีการรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองเบื้องต้นของประกัน PL คือการคุ้มครองความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณี
1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฎหมาย

เหมาะกับธุรกิจใด เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า, สำนักงาน, โรงแรม, โรงงาน, โรงเรียน, เจ้าของอาคาร, ร้านอาหาร ฯลฯ ที่ต้องการความคุ้มครองจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจทุกขนาดธุรกิจ 

          อย่างไรก็ตาม ทุนประกันและเบี้ยประกันที่เจ้าของกิจการจะต้องประเมินนั้นแตกต่างกันออกไปตามประเภทของกิจการ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด จำนวนเงินของค่าจ้าง หรือจำนวนเงินของยอดจำหน่าย ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการสามารถประเมินได้กับบริษัทประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัยเพื่อให้บริการด้านประกันภัย ซึ่งทั้ง ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Industrial All Risk และ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) นั้นมีให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของ TT Insurance Broker สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 084-711-8822 วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.

          นอกเหนือจากนั้นความคุ้มครองด้านชีวิต ร่างกายอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเลือกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน รวมถึงกรณีร้ายแรงอย่างการสูญเสียชีวิตได้ เพื่อให้คุณและคนในครอบครัวอุ่นใจยามภัยมา คลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และภาระทางการเงินหรือหนี้สินไม่ให้กระทบคนข้างหลัง ด้วยเบี้ยหลักร้อยบาทเท่านั้น สนใจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สอบถามได้ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB หรือซื้อประกันราคาย่อมเยาด้วยแผนไมโครอินชัวรันซ์ด้วยตนเอง คลิก 


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart