บริการจาก 

คุ้มครอง คุ้มค่าทุกแผน

ทำประกันกับ TTIB ดีอย่างไร?

คุ้มครองครบ บริการว่องไว โดนใจทุกแผน

เคลมได้ 24 ชั่วโมง

 คุณสามารถแจ้งเคลมได้ด้วยตัวเอง หรือ แจ้งผู้ช่วยด้านการเคลมที่อยู่ข้างคุณตลอด 24 ชั่วโมง

บริการว่องไว

เราดำเนินการทำทุกขั้นตอนให้เร็วทันใจ ตอบสนองอย่างว่องไวที่สุด

ตรงเป้าเข้าประเด็น

เราเปรียบเทียบ และคัดเลือกความคุ้มครอง จากบริษัทประกันอย่างรู้ใจ ตรงจุด และดีที่สุดเพื่อคุณ

มาตรฐานสูง

ด้วยมาตราฐานการทำงาน และความปลอดภัยระดับสากลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า

ประกันอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญ่

เรามุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยการนำเสนอประกันภัยที่ครอบคลุม และตอบทุกโจทย์ในราคาที่เหมาะสม


สอบถามรายละเอียด

คุ้มครองธุรกิจของคุณจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยมิได้คาดหมาย ได้แก่

  • ภัยธรรมชาติ
  • การตกหล่น
  • การชน การกระแทก 
  • ภัยอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

ประกันภัยไซเบอร์

รองรับความเสี่ยงในยุคดิจิทัล คุ้มครองความเสียหายจากการโดนคุกคาม
ทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล Data Breach แฮ็กข้อมูล ไวรัส มัลแวร์


สอบถามรายละเอียด

การประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการถูกคุกคาม หรือละเมิดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ถูกโจมตี และส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในแบบที่คาดไม่ถึง

ธุรกิจ องค์กรและบุคคล ที่มีการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ และมีการเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

ประกันภัยผู้บริหาร

เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารทุกระดับ
ให้คุณมั่นใจในการดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ


สอบถามรายละเอียด

ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เกิดจากการกระทำผิดพลาด ละเลย ละเมิด ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต 

เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

ประกันภัยผู้บริหารเหมาะกับ

1. กรรมการ (Directors) 
2. เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers)
3. บริษัทที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

เช็คเบี้ยประกัน
หรือสอบถามข้อมูลประกันภัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หรือ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เช่น ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโรงงาน, ธุรกิจโลจิสติกส์ ฯลฯ
เช่น ประสงค์ทำประกันให้ผู้บริหาร และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
Separate email addresses with a comma.

 ขอบคุณที่สนใจบริการของเราค่ะ

 ทีมงานของเรา จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุดค่ะ

ประกันภัยธุรกิจทั่วไป

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา Contractor's All Risks Insurance
คุ้มครองงานติดตั้งเครื่องจักร และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ


สอบถามรายละเอียด

ประกันภัยธุรกิจทั่วไป Contractor's All Risks Insurance
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคล
ภายนอกจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย

ผู้รับเหมา หรือเจ้าของโครงการ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

คุ้มครองตามมูลค่างานตามสัญญา และอื่น ๆ

ประกันภัยธุรกิจทั่วไป

ประกันภัยธุรกิจทั่วไป Clinical Trials Insurance คุ้มครองบริษัทผู้ทำการวิจัย
ต่อการเรียกร้องจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทำการวิจัย หรือการทดลอง


สอบถามรายละเอียด

ประกันภัยธุรกิจทั่วไป Clinical Trials Insurance
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบริษัทผู้ทำการวิจัยต่อการเรียกร้องจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทำการวิจัยหรือการทดลอง โดยมีสาเหตุการเรียกร้องมาจาก การบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ การสูญเสียชีวิตของอาสาสมัคร อันเกิดจากผลไม่พึงประสงค์จากยา และ ผลข้างเคียงของวิธีการรักษาที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย

1. บริษัทที่เป็นผู้ผลิตยา
2. บริษัทผู้ทำการวิจัยและทดลองยา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกจากการดำเนินธุรกิจ 
สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย


สอบถามรายละเอียด

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายทั่วไปเชิงพาณิชย์ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับการบาดเจ็บ
ทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลภายนอกอาจได้รับความเสียหายต่อทางร่างกายหรือทรัพย์สิน อันเนื่องจากกิจกรรม การดำเนินงานของผู้ประกอบการ หรือการดำเนินธุรกิจนอกสถานที่ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับขนส่งสินค้า ฯลฯ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

คุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า จากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง


สอบถามรายละเอียด

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance) หรือ การประกันลูกหนี้ (Bad Dept Insurance) ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า (Non-payment risks) ทั้งที่มีสาเหตุจากความเสี่ยงทางการค้า (Commercial Risks) และความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risks)

บริษัทที่มีลูกหนี้การค้าจากการขายสินค้า หรือบริการทุกประเภทให้แก่ผู้ซื้อทั้งที่อยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะการขายดังนี้
- การขายสินค้าที่มีเทอมการชำระเงิน หรือแบบเครดิต
- การขายสินค้าที่มีเทอมการชำระเงินไม่เกิน 180 วัน 
- การขายสินค้าแก่ลูกค้าองกรค์ (Business to Business)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์  

บริการประเมิน ให้คำแนะนำ เสนอแผนประกันภัย
เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยทางธุรกิจทุกประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ


สอบถามรายละเอียด

ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อความเสียหายและการเรียกร้องสำหรับความรับผิดทางร่างกาย (Bodily Injury) หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) ของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการอุปโภค บริโภค หรือใช้สินค้าของผู้เอาประกันภัย

เหมาะกับธุรกิจประเภทใด
  • ผู้ผลิตสินค้า
  • ผู้จำหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
  • ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
  • ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดสำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

ประกันภัยธุรกิจทั่วไป Clinical Trials Insurance คุ้มครองบริษัทผู้ทำการวิจัย
ต่อการเรียกร้องจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทำการวิจัย หรือการทดลอง


สอบถามรายละเอียด

ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ในกรณีเวชฎิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 
หรือจรรยาบรรณทางการแพทย์ อันอาจเกิดจากความผิดพลาด และไม่เจตนา ซึ่งส่งผลต่อผู้เข้ารับการรักษา ทั้งนี้ยังคุ้มครองถึงค่าต่อสู้คดีด้วย

  • โรงพยาบาล หรือคลินิก ที่มุ่งเน้นการรักษา
  • แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ
เงื่อนไขการรับประกันภัย

 กรอกใบคำขอเพื่อพิจารณาก่อนการรับประกันภัย

เช็คเบี้ยประกัน
หรือสอบถามข้อมูลประกันภัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หรือ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เช่น ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจโรงงาน, ธุรกิจโลจิสติกส์ ฯลฯ
เช่น ประสงค์ทำประกันให้ผู้บริหาร และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
Separate email addresses with a comma.

 ขอบคุณที่สนใจบริการของเราค่ะ

 ทีมงานของเรา จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุดค่ะ

พาร์ทเนอร์ของ

เราร่วมมือกับพันธมิตรประกันภัย ทั้งในและต่างประเทศ

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart