ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
นโยบายความเป็นส่วนตัว
หน้าหลัก    นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัท โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทและ/หรือข้อมูลของท่านที่บริษัทครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต

ทั้งนี้การที่ท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราที่จะจัดเก็บข้อมูล นำมาใช้ ตลอดจนเปิดเผยให้บุคคลอื่นตามที่ระบุในนโยบายดังนี้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดโดยใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็น ในระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจัดการ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงความเสียหาย การปลอมแปลง การรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น
 
 • การเก็บรวบรวม และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
  • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อใช้ในการให้บริการเท่านั้น
  • บริษัทอาจทำการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้คือ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ท่านตกลงจะมอบให้แก่บริษัท
  • บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท ไปใช้ดังนี้
   • เพื่อการเสนอขาย และการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
   • บริษัทอาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล หรือ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ เพื่ออัพเดทสถานะขั้นตอนการทำงานผ่านเว็บไซต์ 
   • การให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทนอกเหนือจากบนเว็บไซต์
 
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทไม่มีนโยบายขาย ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอก แต่อาจมีบางกรณีที่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้กับ ผู้รับประกันภัย ผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท หรือการที่บริษัทอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงบริการโดยรวมของบริษัท โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
 
 • การบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์
  • การเข้าชมเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไป โดยการจดจำข้อมูลหรือค่าต่างๆ ที่ท่านได้เคยให้ไว้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับไฟล์คุกกี้โดยการทำให้ Web Browser ปฏิเสธคุกกี้ อย่างไรก็ตามการปฎิเสธคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้ทั้งหมด
  • บริษัทจะจัดเก็บที่อยู่ไอพีของท่าน ชื่อผู้ใช้บริการ วัน เวลาที่ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
  • บริษัทอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


กฎหมายและเขตอำนาจศาล
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายไทย  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฏหมายต่อท่านหากมีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ภายในเขตอำนาจศาลไทย


ช่องทางสำหรับติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่นี่


การร้องเรียน
หากท่านต้องการร้องเรียน พร้อมทั้งระบุชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สามารถร้องเรียนได้ที่นี่ หรือช่องทางการติดต่อดังนี้ หรือแจ้งเหตุขัดข้องของเว็บไซต์ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน และแนบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ


    
ช่องทางที่ 1 : จดหมายทางไปรษณีย์
ส่งเรื่องถึง บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์  (ไทยแลนด์) จำกัด 
44/1 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ช่องทางที่ 2 : ติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1159410-21 ต่อ 1112    
แฟกซ์ : 02-1159422-3      
Email : hello@ttib.co.th

เราจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเหมาะสม
และจะแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย