ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท

อ่านไวไว เข้าใจง่าย

ความคุ้มครองเด็ดๆ มีอะไรบ้าง?

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

เคลื่อนย้ายตัวเพื่อรักษา

เคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

ค่าส่งศพ

ส่งศพกลับประเทศ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ยกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า

จ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีเที่ยวบินล่าช้า

ทรัพย์สินเสียหาย/สูญเสีย

คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ

กระเป๋าล่าช้า

จ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีกระเป๋าล่าช้า

เข้าใจตรงประเด็น เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

ความคุ้มครองทั้งหมดของประกันเดินทาง

ดูความคุ้มครองทั้งหมด
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy VISA PLUS Easy VISA
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000
ผู้เอาประกันอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ผู้เอาประกันอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์
1,000,000 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
ผู้เอาประกันอายุ 15-75ปีบริบูรณ์
5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
2.1 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงไทย (เป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) จ่ายตามจริงสูงสุด
ผู้เอาประกันอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์
250,000 150,000 100,000 100,000 100,000
ผู้เอาประกันอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ผู้เอาประกันอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
2.2 ผลประโยชน์ค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ในต่างประเทศ (เป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4. การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000
5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000 50,000 -
6. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000 10,000 -
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 35,000 25,000 10,000 10,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง สำหรับกรณีที่ 7.1 และหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเหตุการณ์ สำหรับกรณีที่ 7.2**
7,000 5,000 3,000 2,000 -
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุด** 60,000 40,000 30,000 15,000 -
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด 35,000 25,000 15,000 10,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
7,000 5,000 3,000 2,000 500,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 -
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด 250,000 150,000 70,000 - -
12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ วันละ 3,000 2,500 1,000 - -
13. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด** 6,000 4,000 2,000 - -
14. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 30,000 20,000 10,000 5,000 -
15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน สูงสุด 15,000 10,000 7,500 5,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
3,000 2,000 1,500 1,000 -
16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000 10,000 - - -
17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) จ่ายตามจริงสูงสุด 25,000 20,000 15,000 - -
18. ความสูญเสียหรือเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด** 25,000 25,000 10,000 - -
19. การจี้เครื่องบิน 100,000 100,000 100,000 100,000 -
20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน จ่ายตามจริงสูงสุด 500 500 500 500 500
21. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ 5 5 5 5 5
** หมายเหตุ :
ข้อ 2 : ค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยเมื่อรวมกันกับค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศแล้ว จะต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินทุนประกันสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ระบุไว้ใน ข้อ 2
ข้อ 7 : จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์
ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ :
อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน, อุซเบกิสถาน, อิหร่าน, เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)
 
** หมายเหตุ :
ข้อ 5 : การยกเลิกการเดินทาง หากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน มีสาเหตุมาจาก
 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย
 2. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
 3. ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
ข้อ 7 : การล่าช้าของเที่ยวบิน หากเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติ เนื่องจาก
 1. สภาพอากาศไม่อำนวย
 2. การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน
 3. การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้

  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  1. 7.1 กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
  2. 7.2 กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์
ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท
ข้อ 21 : ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับต้องล่าช้าออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ กรณีเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่น โดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์หรือสนามบิน ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้จะยกเว้นความคุ้มครองข้อ 7,9,11,12,15