ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
เช็คค่าเบี้ยตอนนี้เลย
คุณคือ...

อ่านไวไว เข้าใจง่าย

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรบ้าง?

เสียชีวิต

เสียชีวิตทันทีที่เกิดอุบัติเหตุหรือขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

สูญเสียอวัยวะและดวงตา

อวัยวะหลุดออกจากร่างกาย ไม่สามารถใช้งานได้อีกตลอดไป ดวงตาบอดสนิท แต่ละส่วนจะคุ้มครองต่างกัน

สูญเสียนิ้ว การรับฟัง การออกเสียง

ส่วนนี้จะคุ้มครองเฉพาะ ประกันอุบัติเหตุ อบ.2 เท่านั้น

ทุพพลภาพ

ทุพพลภาพมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะคุ้มครองต่างกัน

ค่ารักษาพยาบาล

การรักษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่าผ่าตัด ค่าบริการทางแพทย์เป็นต้น

ถูกฆาตรกรรมหรือทำร้ายร่างกาย

อุบัติเหตุจากการขับหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

อุบัติเหตุจากการแข่งกีฬาอันตราย

อุบัติเหตุจากการก่อจราจลกลุ่มต่อต้านรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

อุบัติเหตุจากการก่อการร้าย

เงินชดเชยรายได้รายวัน

เข้าใจตรงประเด็น เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองใครบ้าง