ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท

เข้าใจตรงประเด็น เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

พ.ร.บ. คืออะไร

พ.ร.บ. คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 เป็นการประกันภัยรถ
ที่บังคับให้ผู้มีรถทุกคนต้องทำ เพื่อคุ้มครองผู้บาดเจ็บจากรถเรา ดูแลค่ารักษาพยาบาล และยื่นต่อภาษีรถ
ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง
ค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงไม่เกิน
30,000
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 35,000
ได้รับบาดเจ็บต่อมาเสียชีวิต จ่ายตามจริงไม่เกิน 65,000
กรณีเป็นฝ่ายถูก
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงไม่เกิน
*จำนวนนี้รวมค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
80,000
การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร 300,000
กรณีสูญเสียอวัยวะ จ่ายตามตารางไม่เกิน 300,000
ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน
*ไม่เกิน 20 วัน
200
สูงสุด 4,000 บาท