ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN

ประกันภัย
การรถยนต์ภาคสมัครใจ

จะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
รถภาคบังคับ

การประกันภัยรถที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนที่ประสบภัยจากรถคันนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล