ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN

ประกันภัย
สินค้า

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภัยจากพายุ ไฟไหม้ มรสุม เรือจม เรือชนกัน เรือเกยตื้น และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ โจรกรรม การเอาของทิ้งทะเลเพื่อให้เรือเบาลง

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
ตัวเรือและเครื่องจักร

การประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆบนเรือจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก รวมถึงการประกันค่าระวางด้วย

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
การขนส่งภายในประเทศ

การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศด้วยยานพาหนะที่จดทะเบียนถูกต้องและใช้บนท้องถนน เช่น การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
ความรับผิดของผู้ขนส่ง

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภัยจากพายุ ไฟไหม้ มรสุม เรือจม เรือชนกัน เรือเกยตื้น และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ โจรกรรม การเอาของทิ้งทะเลเพื่อให้เรือเบาลง

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล