ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN

ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันที่คุ้มครองความเสียหายหรือการสูญเสียของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดคิด เช่น ลักทรัพย์ ภัยจากการจลาจล ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ หรือภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจึงมีผลกระทบทำให้โรงงานหรือกิจการต้องหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวเพื่อรอการซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ จึงทำให้รายได้ของธุรกิจลดลง

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
อัคคีภัย

ประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โรงงาน ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัย และภัยอื่นๆที่ระบุเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยต่อบุคคลภายนอก เช่น คุ้มครองในกรณีสิ่งของจากในอาคารของเราตกใส่รถบุคคลอื่นทำให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล