ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN
Be the Right ONE  เราตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่สร้างคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมให้เจริญรุ่งเรือง โดยดํารงอยู่และ เจริญเติบโตไปพร้อมกับ ผู้คน สังคม และโลก โดยยึดแนวทางปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี ต่อสังคม อันได้แก่การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเปิดเผยเป็นธรรม การรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม การนําเสนอความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม การเคารพผู้อื่นและ การสร้างสภาพแวดล้อม การทํางานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น เพื่อภาพในอุดมคติ และการมุ่งสู่อนาคต

The Right ONE for you

การให้บริการทางด้านประกันชีวิตและ ประกันภัยที่มีครบทั้ง SAFETY, QUALITY และ RELIABILITY สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

The Right ONE for us

เราส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของเราทํางาน เต็มกําลังความสามารถ พัฒนาเครือข่าย ที่กว้างไกล และหลากหลายขึ้นเพื่อให้เกิด ความเข้มแข็งภายในกลุ่มบริษัทของเรา

The Right ONE for future

เนื่องจากเรามีเครือข่ายมากมายทั้งภายในและภาย นอก จึงทําให้บริษัทเราได้เปรียบทางข้อมูลเชิงลึก ของธุรกิจประกัน และมีศักยภาพที่จะเปิดโอกาส และเสาะหาความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนร่วมกัน

วิถีแห่งกลุ่มโตโยสึ
เพื่อให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นความจริง โตโยต้า ได้สถาปนาวิถีแห่งกลุ่มโตโยสึ ให้เป็นรูปธรรมในฐานะค่านิยมหลักของโตโยสึ และใช้เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐาน

จิตวิญญาณเพื่อธุรกิจ

จิตวิญญาณแห่งความไม่ย่อท้อ และ จิตวิญญาณแห่งความกล้าเสี่ยง

สถานที่จริง ดูของจริง ลงมือทําจริง

ค้นหาคําตอบเพื่อให้เข้าถึงความต้องการ ที่แท้จริงของลูกค้า วางแผน ลงมือ ตรวจสอบ ปรับปรุง

พลังของทีม

ความริเริ่มของแต่ละคน ความร่วมมือ

ค่านิยมหลักของโตโยสึ
เราเชื่อว่าถ้าหากทุกคนให้ความสําคัญกับค่านิยมหลักของโตโยสึและ เพิ่มประสิทธิภาพของตนเองด้วยค่านิยมเหล่านี้โดยแสดงคุณลักษณะดังที่ระบุไว้ จะนําไปสู่การสร้างคุณค่าให้ตนเองและองค์กรให้พร้อมสู่การเติบโตไปในอนาคต

ด้วยจิตวิญญาน ที่มุ่งสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ

โดยอาศัยพลังของทุกฝ่าย

การมุ่งเน้นที่ "Genba"

จากปรัชญา สู่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ
เมื่อองค์กรเกิดความแข็งแกร่งด้วยการยึดมั่นในวิถีและค่านิยม ของโตโยสึแล้ว จึงนําไปสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งหวังจะขยายธุรกิจ ให้เจริญเติบโตออกไปใน 3 รูปแบบ คือ มุ่งขยายธุรกิจที่มีส่วนช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยอาศัยความชํานาญในภูมิภาค เพื่อความยั่งยืน และการก้าวสู่โลกอนาคต ถึงแม้ว่าระหว่างทาง อาจจะมีความท้าทายเกิดขึ้นขอเพียง มุ่งเน้นที่Genba โดยอาศัย พลังของทุกฝ่ายด้วยจิตวิญญาณที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ธุรกิจที่มีส่วนช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พัฒนาธุรกิจ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
พัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่